Arbetslag

Vision

”En skola i världsklass, En skola där alla vill gå”

Kunskap

På Magelungsskolan ses varje elev som en kompetent individ. Undervisningen är utformad så att varje individs styrkor tas tillvara. Personalen på skolan möter varje elev med höga förväntningar och ger relevanta utmaningar.

Det är tydligt för varje elev vad kunskapsmålen innebär och hur elevens prestationer bedöms. Skolans syn på kunskap och kunskapskvaliteter bygger på styrdokumenten och är väl känd bland såväl personal som elever.
På Fagersjö-Magelungsskolan är kunskap målet för lärandeprocessen. Att ha erövrat ny kunskap innebär inte bara att eleven har pressenterats för ett nytt faktastoff, utan även att denne har utmanats i sitt sätt att tänka och agera. För att skapa goda förutsättningar för lärande måste verksamheten upplevas som meningsfull. Ett av lärarnas viktigaste uppdrag är att undervisa på ett sådant sätt att eleverna upplever mening. En viktig nyckel i att uppleva mening är att individen har tydliga mål för och får tydlig återkoppling på sin utveckling. Mening innebär också att eleven inom ramen för verksamheten, ska kunna göra val som passar dennes intressen.

Elever som av olika skäl behöver särskilt stöd möts på ett professionellt sätt. Alla som arbetar på skolan har en positiv elevsyn och en tro på individens förmågor.

Trygghet

Alla elever skall känna sig trygga, må bra och nå så goda resultat som möjligt. För att de ska bli verklighet har vi tagit fram följande fyra ”hörnstenar” som ligger till grund för vårt arbete på skolan, se under fliken, Studiero och Trygghet

Hälsa

Med det sagt så är det faktiskt inga problem alls att motivera varför idrott och hälsa ska ha en given plats i vår skola idag. Forskningen på effekterna av idrott och hälsa på barns välmående och skolresultat har ökat kraftigt de senaste tio åren och resultatet börjar bli väldigt tydligt. Barn som rör på sig mer presterar också bättre i de andra ämnena i skolan.

Precis som med det mesta annat som rör hälsa hos människor så finns det långt fler kortvariga än långvariga studier. De data som finns pekar dock mot att träning och motion också har en positiv effekt på längre sikt.

 

Antal: 12